Spirit meets emotions
TripAdvisor
 

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti TOBAT s.r.o ,, Kalinčiakova 24, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

IČO: 36 837 326, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 48048/B


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť TOBAT s.r.o., Kalinčiakova 24, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 837 326, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 48048/B (ďalej len „predávajúci“ ) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru/služieb na internetovej stránke spoločnosť TOBAT.


Identifikácia predávajúceho

TOBAT s.r.o

Kalinčiakova 24, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

IČO: 36 837 326

DIČ: 2022484541 IČ DPH SK2022484541

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 48048/B

e mail: marketing@greenlotus.sk

tel.421-2-32121011


Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 132

Právny odbor

tel. č. 02/58272 121, 02/58272 124, 02/58272 126, 02/58272 147

www.soi.sk


Článok I Všeobecné ustanovenia

 • 1.
  Návrh na uzatvorenie zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky na internetovej stránke predávajúceho a predmetom ktorej je odplatný prevod k tovaru (tovarom sa rozumejú poukážky, popis ktorých sa nachádza na príslušnej webovej stránke predávajúceho (ďalej len „poukážka“) a je fyzicky vytlačená resp. odoslaná kupujúcemu mailom a ktorej predmetom je služba t.j. poskytovanie masáží v súlade s predmetom činnosti predávajúceho) a to za cenu a podmienok uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka“).
  Po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Na email môžu byť zaslané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • 2.
  Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii poukážky, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote, názov a údaje o mieste, kde má byť poukážka dodaná a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, rekapituláciu údajov o kupujúcom, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri), platobné pokyny, pokyny k objednaniu sa na procedúru a prípadne aj iné potrebné údaje.
 • 3.
  Po úhrade kúpnej ceny bankovým prevodom v e-shope predávajúci zašle poukážku poštou, na emailovú adresu kupujúceho alebo telefonicky kontaktuje kupujúceho. Pri osobnej úhrade je kupujúcemu vystavené potvrdenie okamžite.
 • 4.
  Zmluva je uzavretá doručením/odovzdaním tohto potvrdenia kupujúcemu.
 • 5.
  Pre účely týchto VOP sa predávajúcim chápe TOBAT s.r.o ako poskytovateľ masérskych služieb prostredníctvom a v prevádzke Green Lotus-u a kupujúcim je zákazník Green Lotus-u.

Storno objednávky

Ak kupujúci urobí storno objednávky do 12 hodín od vykonania objednávky, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom: recepcia@greenlotus.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno a priezvisko, e-mail, objednanú službu. Za storno objednávky sa pokladá aj neuhradenie kúpnej ceny za objednanú službu.

 • 6.
  Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
  • a)
   o hlavných vlastnostiach, charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie informoval na príslušnej webovej stránke predávajúceho,
  • b)
   o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej webovej podstránke predávajúceho,
  • c)
   o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej webovej stránke predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej webovej stránke predávajúceho,
  • d)
   o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,
  • e)
   o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval na webovej stránke predávajúceho,
  • f)
   o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,
  • g)
   o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,
  • h)
   o poskytnutí formuláru na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 6 a v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho; predávajúci zároveň poskytuje samotný formulár na odstúpenie od zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,
  • i)
   o informácii, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v bode 7 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,
  • j)
   o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,
  • k)
   o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 6 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,
  • l)
   o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený naj webovej stránke predávajúceho,
  • n)
   o tom, že objednávka bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,
  • p)
   o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho.
 • 7.
  Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

Článok II Práva a povinnosti predávajúceho

 • 1.
  Predávajúci je povinný:
  • a)
   dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou (mailom) kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, v prípade zaslania poukážky na službu túto doručiť dohodnutým spôsobom
  • b)
   bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru/ t.j. poukážky poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • 2.
  Predávajúci informoval kupujúceho o všetkých náležitostiach využitia služby /masáže/ a tieto informácie sa nachádzajú na webovej stránke predávajúceho.
  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • 3.
  Ak z kapacitných dôvodov nie je schopný predávajúci poskytnúť službu v lehote dohodnutej v zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu na: recepcia@greenlotus.sk V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu a vrátenia tovaru / t.j. poukážky na masáž. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok III Práva a povinnosti kupujúceho

 • 1.
  Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 • 2.
  Kupujúci je povinný:
  • a)
   prevziať objednaný a dodaný tovar / v prípade zaslania poukážky/,
  • b)
   zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru / v prípade, že mu poukážka je zasielaná/
  • c)
   potvrdiť v dodacom liste prevzatie poukážky svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • 3.
  Kupujúci má právo na dodanie poukážky v objednanom množstve, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 • 4.
  Kupujúci je oprávnený na odstúpenie od zmluvy v prípade už čiastočne spotrebovanej green card výlučne z dôvodov uvedených na odstúpenie od zmluvy v týchto VOP alebo zákonom.
 • 5.
  Za stratu poukážky nesie zodpovednosť kupujúci.

Článok IV Dodacie podmienky

 • 1.
  Predpokladaný termín doručenia poukážky na služby je uvedený na internetovej stránke. Tieto informácie sa však môžu meniť. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkanej služby doručením poukážky, ale po objednaní sa na konkrétny termín. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať poukážku na služby kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať poukážku na služby v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal poukážku na služby v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • 2.
  Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie poukážku na služby aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v zmluve.
 • 3.
  Kupujúci je povinný prevziať poukážku na služby v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním poukážky na služby. Kupujúci je povinný prevziať poukážku na služby v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním poukážky na služby. V prípade, ak predávajúci dopraví poukážku na služby kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať poukážku na služby osobne alebo zabezpečiť, aby poukážku na služby prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie poukážku na služby a podpísať protokol o doručení a odovzdaní poukážky na služby. Poukážka na služby sa považuje za dodanú a prevzatú okamihom jej doručenia kupujúcemu. Doručením kupujúcemu sa rozumie (i) dodanie poukážky na miesto, (ii) jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a (iii) podpísanie dokladu o doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo tretej osobe splnomocnenej kupujúcim.
 • 4.
  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda poukážku ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodanú poukážku s vadou alebo potvrdiť doručenie poukážku s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodanú poukážku s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie predávajúcemu znáša predávajúci.
 • 5.
  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania poukážky predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 • 6.
  Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:
  • a)
   osobný odber vo výdajnom mieste - kupujúci si prevezme osobne v prevádzkarni predávajúceho v rámci ich bežných otváracích hodín.
  • b)
   kuriér – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania. Doručovanie kuriérom je možné iba počas pracovných dní.

Kupujúci súhlasí s poskytnutím všetkých osobných údajov tretím osobám zabezpečujúcim pre predávajúceho prepravu a dodanie zásielky/poukážky kupujúcemu a to v rozsahu nutnom na doručenie či jednoduchšie doručenie zásielky.


Článok V Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

 • 1.
  Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu nedostupnosti služby alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu zákazníkovi v lehote určenej na základe objednávky alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 • 2.
  Každý tovar zakúpený na internetovej stránke môže kupujúci vrátiť alebo vymeniť a odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 30 dní odo dňa jeho prevzatia. Po uplynutí tejto lehoty je nie je odstúpenie možné. Kupujúci môže reklamovať poskytnutie samotnej služby spôsobom uvedeným v reklamačnom poriadku.
 • 3.
  Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí poukážku na služby skontrolovať obdobným spôsobom a v rozsahu potrebnom na zistenie správnosti objednanej služby.
 • 4.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme zásielku.
 • 5.
  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ chce kupujúci poukážku vrátiť je potrebné kontaktovať na e mail: greenlotus@greenlotus.sk, tel. č. 02/32121011; Green Lotus Apollo Business Center II Blok C, 1. Poschodie, Prievozská 4, 821 02 Bratislava.
 • 6.
  Podľa zákonnej úpravy má kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy tak, že spoločnosť TOBAT najskôr písomne alebo e-mailom informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti (napr. e-mailom alebo listom zaslaným poštou), a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bola poukážka na služby doručená. Môže použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosťou. Ak použije formulár na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť Vám o tom potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 • 7.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Následne je kupujúci povinný poukážku bezodkladne a v každom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa, kedy oznámi, že odstupuje od zmluvy, zaslať späť na adresu: Green Lotus Apollo Business Center II Blok C, 1. Poschodie, Prievozská 4, 821 02 Bratislava . Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ bola poukážka odovzdaná na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Táto lehota bude rovnako dodržaná pokiaľ tovar v tejto lehote vráti osobne v prevádzke na Green Lotus Apollo Business Center II Blok C, 1. Poschodie, Prievozská 4, 821 02 Bratislava Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu poukážku na služby kompletnú vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodenú.
 • 8.
  Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručená poukážka alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie poukážky späť predávajúcemu.
 • 9.
  Kupujúci znáša náklady na vrátenie poukážky predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • 10.
  Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
  • a)
   o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   Výhrada dodania
   Dodanie poukážky sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

Článok VI Prepravné náklady

 • 1.
  Za prepravné náklady, ktorú je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny je 3 €. Skutočné náklady na dopravu sú touto čiastkou pokryté iba sčasti, zvyšok preberá predávajúci.

Článok VII Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 • 1.
  Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva poukážka vlastníctvom spoločnosti TOBAT a kupujúci nadobúda vlastnícke právo až úplným zaplatením ceny.
 • 2.
  Nebezpečenstvo škody na poukážke prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s poukážkou a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VIII Platobné podmienky

 • 1.
  Cena za službu je dohodnutá v zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za dohodnutú službu v lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri prevzatí poukážky.
 • 2.
  V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do uplynutia doby ich trvania. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta – pri zostavovaní objednávky je umožnené vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácii možný. TOBAT si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité spôsoby platby.

  Možnosti platby:

  • - Platba platobnou kartou cez internet, internet bankingom.
  • - V hotovosti: pri osobnom prevzatí v prevádzke. Pri osobnom odbere je možné platiť v hotovosti alebo platobnou kartou, alebo darčekovými kupónmi, s ktorými má predávajúci podpísanú zmluvu.
 • 3.
  Platba zaslaním hotovosti alebo šekov bohužiaľ nie je možná. Vylučujeme zodpovednosť za stratu.

Článok IX Záverečné ustanovenia

 • 1.
  Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 25.5.2018.
 • 2.
  Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
 • 3.
  Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ alebo telefonicky.
 • 4.
  V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • 5.
  Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • 6.
  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • 7.
  Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním sú obsiahnuté tu:

Informácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov k informačnému systému elektronická objednávka a k súhlasu s marketingovým spracovaním údajov:


Identifikačné údaje prevádzkovateľa

TOBAT s.r.o , Kalinčiakova 24, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

IČO: 36 837 326

DIČ: 2022484541 IČ DPH SK2022484541

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 48048/B

e-mail: recepcia@greenlotus.sk

tel.421-2-32121011


Účel spracúvania osobných údajov

Uzavretie zmluvy: kúpa a predaj tovaru/služby zákazníkom (ďalej len „informačný systém objednávka“)

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Informačný systém objednávka obsahuje : meno a priezvisko, korešpondenčná adresa na území Slovenskej republiky, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie doplňujúce údaje dobrovoľne poskytnuté v priebehu objednávky.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu

Informačný systém objednávka: osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi TOBAT a zákazníkom a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia TOBAT ako predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.

Tretie strany a príjemcovia

Informačný systém objednávka : doručovateľská spoločnosť

Forma zverejnenia

Informačný systém objednávka: osobné údaje sa nezverejňujú

Tretie krajiny

Informačný systém objednávka : prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie

Spoločné ustanovenia k informačnému systému objednávka - Poučenie o právach dotknutej osoby:

TOBAT sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. TOBAT vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a ďalej zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • a)
  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu zákona
 • b)
  dotknutá osoba je oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • c)
  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • d)
  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e)
  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f)
  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • g)
  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • h)
  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 • a)
  spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • b)
  využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c)
  poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v systéme objednávka

TOBAT týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona o ochrane osobných údajov TOBAT ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania zmluvy prostredníctvom systému elektronická objednávka spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu počas celej doby trvania účtu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané TOBAT v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky a potvrdil, že TOBAT mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil všetky skutočnosti v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov, nachádzajúce sa na webovej stránke.


Ustanovenia týkajúce sa marketingového súhlasu poskytnutého dotknutou osobou (dotknutá osoba t.j. zákazník spoločnosti)


1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je subjekt, ktorý stanovuje účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov. Súhlas je udelený správcovi/spoločnosti TOBAT s.r.o, Kalinčiakova 24, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 837 326, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 48048/B. Spoločnosť spravuje osobné údaje, ktoré boli poskytnuté so súhlasom na účely marketingovej komunikácie a nesie plnú zodpovednosť za spracovanie osobných údajov v rozsahu svojej pôsobnosti.
Právny základ spracovania osobných údajov tvorí súhlas, ktorý spoločnosť od zákazníka získala.
Prípadný nesúhlas iba s niektorým z uvedených účelov spracovania osobných údajov bude považovaný za neudelenie, resp. odvolanie marketingového súhlasu.


2. Otázky na spracovanie osobných údajov

S akýmikoľvek otázkami súvisiacimi so spracovaním vašich údajov sa môžete obrátiť na našu spoločnosť a uplatniť svoje práva

 • -
  na ochranu svojich osobných údajov Mailom na adresu: greenlotus@greenlotus.sk
 • -
  Telefonicky na t.č. 421-2-32121011
 • -
  Poštou na adresu spoločnosti TOBAT s.r.o, Kalinčiakova 24, 900 28 Ivanka pri Dunaji

3. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov na základe vášho marketingového súhlasu je:

 • -
  ponúkať produkty a služby poskytované spoločnosťou;
 • -
  marketingové spracovanie osobných údajov – spracovanie osobných údajov, ktoré predchádza samotnému použitiu informácií ako je štatistické a matematické analýzy s cieľom získať náhľad do správania klienta a odhadnúť jeho budúce správanie či obchodný potenciál, ďalej profilovanie klienta, rôzne segmentácie, reporting a pod. Spracovanie môže byť manuálne, resp. automatizované;
 • -
  vykonávať analýzu a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku služieb potrebám zákazníkov.

Na komunikáciu spoločnosť využíva:

 • -
  poštové služby
 • -
  telefonické hovory
 • -
  SMS
 • -
  elektronickú poštu
 • -
  reklamné oznamy na kartách, na internetových stránkach alebo aplikáciách

4. Kategórie osobných údajov


Základné identifikačné údaje

Vaše krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, a u podnikateľa obchodná firma, IČO a sídlo, na účelom správnej identifikácie.

Kontaktné údaje

Poštová adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, na účely komunikácie.

Ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Jedná sa o údaje poskytnuté v rámci kúpy niektorej služby, údaje zo záznamov telefonických hovorov alebo inej interakcie medzi vami a  spoločnosťou a ďalšie údaje, ktoré sú spracúvané na splnenie právnej povinnosti alebo s cieľom ochrany oprávnených záujmov spoločnosti.
Osobné údaje pochádzajú z rôznych zdrojov. Väčšinu osobných údajov nám poskytla dotknutá osoba na účely jej riadnej identifikácie a časť osobných údajov je z verejne dostupných zdrojov, (napr. verejné zoznamy a registre, sociálne siete, internetové aplikácie a od spolupracujúcich tretích strán).


5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Spracovateľom osobných údajov je každý subjekt, ktorý na základe zákona alebo s poverením spoločnosti spracováva osobné údaje. Tieto subjekty spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy, ktorú s nami majú uzatvorenú, a podľa našich pokynov. Subjekty spracovania osobných údajov na marketingové účely sú: Gamo a.s., Kyjevské nám 6, Banská Bystrica, IČO:36033987, zápis v OR OS Banská Bystrica, odd Sa, vložka č.550/S. Ďalej sú to zamestnanci spoločnosti a pracovníci IT spoločnosti, ktorá prevádzkuje a spravuje webové stránky. K dátam v internom systéme môže v prípade servisného zákroku pristúpiť správca systému, ktorý správu systému poskytuje ako službu na základe zmluvy. Tento správca nemá prístup k súborom uloženým v zašifrovanej oblasti disku.

Pokiaľ to ustanovuje osobitná zákon, môžu byť osobné dáta poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom (polícia, súd a pod.)


6. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, neuskutočňuje sa ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

7. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané

Spoločnosť uchováva osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, t. j. len počas doby, počas ktorej sú potrebné na plnenie zmluvy a nárokov z nej plynúcich.

Marketingový súhlas sa udeľuje len raz a zostáva v platnosti a účinnosti počas trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 5 rokov alebo dovtedy, kým je súhlas odvolaný. V prípade, že sa zákazníkom nestanete (t. j. nebude založený zmluvný vzťah, ale súhlas na marketingové účely bol poskytnutý), bude súhlas platiť 5 rokov od jeho udelenia. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú osobné údaje vymazané alebo spracovávané iba v rozsahu a na účely, na ktoré nie je podľa právnych predpisov nutný súhlas.


8. Práva subjektu údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba/zákazník/ má právo získať od spoločnosti informáciu o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto spracovávaným osobným údajom, ako aj informácie o:

 • -
  účely/účeloch spracúvania osobných údajov,
 • -
  kategóriách dotknutých osobných údajov,
 • -
  príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 • -
  ak je to možné, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériách na jej určenie,
 • -
  právach požadovať od spoločnosti opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právach namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 • -
  existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
  Spoločnosť poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, na požiadanie dotknutej osoby. Za akékoľvek ďalšie kópie môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov v bežne používanej elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala inak.

Právo na opravu osobných údajov, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na zabudnutie

Dotknutá osoba má vo všeobecnosti v zmysle čl. 17 ods. 1 a ods. 2 nariadenia GDPR právo na vymazanie osobných údajov.

Právo namietať spracovanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • -
  dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,
 • -
  spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • -
  spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • -
  dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Spoločnosť vždy, keď dotknutá osoba namietne spracovanie osobných údajov na základe jedného a/alebo viacerých dôvodov uvedených vyššie, obmedzí spracúvanie osobných údajov.

V prípade obmedzenia spracúvania osobných údajov berie dotknutá osoba na vedomie, že obmedzenie spracúvania osobných údajov vykoná Spoločnosť len v takom rozsahu, aby mohol plniť zákonné povinnosti voči tretím stranám, ktorým sú osobné údaje poskytované.


9. Poskytovanie osobných údajov zo zákona alebo zo zmluvy

Poskytovanie osobných údajov v súvislosti s uzatvorením zmluvy na kúpu služby nie je povinné, je však potrebné na správnu identifikáciu a komunikáciu, príp. zasielanie zásielok.


10. Existencia automatizovaného spracovávania

Osobné údaje sú pred využitím marketingovej komunikácie náležite vyhodnotené v rámci marketingového spracovania osobných údajov. To znamená, že sú vytvárané analýzy s cieľom odhadnúť budúce potreby zákazníkov. Takéto marketingové spracovanie môže byť vykonávané manuálne alebo automatizovane. Pri automatizovanom spracovaní osobných údajov môže dôjsť k hodnoteniu niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na osobu zákazníka. Dotknutá osoba /zákazník/ má právo vzniesť námietku proti takému automatizovanému spracovávaniu. Pokiaľ tak urobí nebude možné ďalej marketingovo oslovovať zákazníka a takáto námietka bude považovaná za odvolanie marketingového súhlasu.

Na stiahnutue: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy


Na stiahnutie: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Thajské masáže Bratislava - Green Lotus / Apollo Business Center II. - Blok C, 1.poschodie
Prievozská 4, 821 02 Bratislava / tel: 02-3212 1011 email: greenlotus@greenlotus.sk

Terms and contidtions
Return Policy